Teamutveckling

Ardor är passionerade när det gäller utveckling som skapar hållbara resultat helt enkelt!

Ett team som har ett tydligt uppdrag med klara mål och som fungerar bra ihop med en känsla av trygghet och samhörighet kan uträtta det omöjliga. En grupp som fungerar dåligt, inte vet vad den är till för och som präglas av misstro kan sällan uträtta något alls. Det viktigaste är verksamhetens och gruppens syfte, mål och uppdrag är tydligt och klart. Men det handlar också om det egna åtagande och förhållningssätt till uppdrag och mål. En bra grund är om medarbetarna förstår vad det är som händer när det inte fungerar som det ska. Men också att förstå vad det är som sker när det fungerar väldigt bra. Utifrån det kan gruppen tillsammans med sin ledare formulera gemensamma överenskommelser och arbetskontrakt för gruppens arbete. Både för vad gruppen behöver göra och hur man behöver vara mot varandra för att det skall bli ett framgångsrikt team som når sina mål.

VAD VI GÖR
Konsultinsatserna handlar om att utveckla teamet och om att hjälpa en arbetsgrupp att bli mer effektiv. Oftast handlar det om att tydliggöra mål och visioner, att träna på en öppen och tydlig kommunikation där självkännedom och förståelse för varandra är viktiga delar. Vi skapar förutsättningar för samtal och dialog för att lära känna varandra på ett personligt plan samt för att förstå och respektera varandras olikheter. Ett arbete som syftar till att bygga förtroende och tillit i gruppen.

I en teamutveckling arbetar vi alltid för att bidra till att stärka och utveckla det goda ledarskapet i teamet. Det sker på olika sätt utifrån det läge som gäller i gruppen och hur förtroendet för ledaren är, men i grunden handlar det alltid om att utveckla dialogen.

FÖR VEM
Arbetslag, projektgrupper, småföretag, nya enheter i företag och offentlig sektor.

Verktyg

Arbetsmiljöundersökningar

Insights -Team Effektivitet

Appreciative inquiry

Utbildningar

Team effektivitet och kommunikation