Interpersonal Dynamics Inventory

Ardor är passionerade när det gäller utveckling som skapar hållbara resultat helt enkelt!

Genom genetiskt arv, uppväxtmiljö, fostran och personliga erfarenheter utvecklar den enskilda människan unika vanemönster. Dessa mönster eller beteenden går att observera och generalisera. Genom instrumentet IDI mäts och utvärderas det intryck en person gör på andra i sin omgivning – IDI är ett sätt att analysera och beskriva hur en persons beteende upplevs av omvärlden.

Sättet som resultatet presenteras och den dokumentation som ingår ger även personen ”verktyg” för att utveckla förmågan att samarbeta och samverka.

Kort Historik

IDI utvecklades på 1970-talet i USA av PhD Richard Zackrison och var en utveckling av befintliga instrument som mätte en persons ”Social Style”. Ett av syftena med ursprungsstudierna (Taylor, Merrill och Reid 1964) var att hitta samband mellan beteendestil och effektivitet. Det visade sig att det inte finns någon beteendestil som är bäst/mest effektiv. Däremot fann man ett förhållande mellan beteendestil och varför en person bedöms vara effektiv – i korthet: alla stilar har sitt eget sätt att vara effektiv på!

Metod

Instrumentet mäter en persons beteende i tre dimensioner.
Den första visar i vilken grad en person upplevs sträva efter att påverka och kontrollera andra och den andra den grad av känslomässig kontakt personen upplevs sträva efter. Resultatet presenteras i en matris vilket ger fyra s k grundbeteendestilar.

Alla fyra beteendestilar är lika resultatinriktade och effektiva, men på fyra olika sätt.

Den tredje dimension som IDI mäter visar hur individen anpassar sin beteendestil till situationens och andra individers behov. Det är en dimension som man genom insikt och träning medvetet kan utveckla.

Förmågan att kunna anpassa sin beteendestil till andra människors behov och olika situationers behov påverkar den personliga effektiviteten, toleransen för andra människor, samarbetsförmågan etc.

Genomförande

Personen som skall göra en IDI-profil (testpersonen) väljer ut sex personer (respondenter) som var och en fyller i ett formulär med 76 ordpar som kan användas för att beskriva personens beteende. Respondenterna markerar de ord som de anser bäst beskriver testpersonen.  Testpersonen fyller också i ett formulär som ger information som kan jämföras med respondenternas samlade uppfattning.

Effectiveness Consultants bearbetar formulären och tar fram en ”IDI-profil”.

Mål med instrumentet

o IDI ger testpersonen kunskap om hur hans/hennes beteende uppfattas av andra människor.

o Han/hon blir mer medveten om sina styrkor och får kunskap om hur han/hon kan balansera dem så de inte riskerar att bli svagheter.

o Informationen från instrumentet ger förutsättningar att utveckla samarbetet med andra. Ökad förståelse för drivkrafter bakom eget och andras beteende ger möjligheter att förstå och utnyttja styrkorna hos sig själv och andra på ett effektivt och mer konstruktivt sätt.

Ett IDI-seminarium som genomförs med en grupp som dagligen arbetar tillsammans ökar gruppmedlemmarnas förståelse och tolerans för varandra, bidrar till att deras resp. styrkor utnyttjas bättre m m.