Risk management

Ardor är passionerade när det gäller utveckling som skapar hållbara resultat helt enkelt!

Risk management

Kontrollera risker med hjälp av väl beprövade verktyg och metoder.

 • Identifiera risker och möjligheter för att maximera projektets resultat.
 • Bedöm risker för att utveckla effektiva åtgärdsstrategier.

På den här riskhanteringskursen kommer du att lära dig att:

 • Använda en praktisk åttastegsprocess för att hantera risker
 • Identifiera acceptabla risknivåer och bedöma den möjliga påverkan från riskfaktorer
 • Kontrollera risker med hjälp av beprövade verktyg och metoder
 • Forcera psykologiska spärrar mot risker hos intressenterna och projektgruppens medlemmar
 • Integrera riskfaktorer och möjligheter i din projektplan

Kursbeskrivning

De flesta projektledare kan räkna upp riskmoment eller skeenden som satt hela projektet i fara eller rent av fått det omkull. men långt ifrån alla vet att god riskhantering till stor del handlar om balansakten att samtidigt kunna utnyttja möjligheter och att minimera risker för att på så sätt uppnå optimala projektresultat. Ta bort osäkerheten ur riskhanteringen med beprövade strategier som ingår i denna omfattande kurs Under kursen har du möjlighet att utrusta dig med ett praktiskt, processorienterat tillvägagångssätt för att hantera de risker och osäkerheter som ingår i varje projekt. Vi visar hur man hanterar risk i de olika faserna under projektets livscykel och identifierar de kritiska frågorna vad gäller att bedöma, begränsa och minska riskerna. Du lär dig både kvalitativa och kvantitativa metoder för att bedöma riskpåverkan och får erfarenheter av att tillämpa riskhanteringsstrategier inom strukturerade ramar.

Intensiva övningar och simuleringar ger praktik av tillämpning av riskhanteringens teori, begrepp och principer i realistiska scenarier. Dessa kunskaper sätts sedan på prov i en omfattande fallstudie i fyra delar inom interaktiva gruppövningar. en verktygslåda med mallar, formulär och checklistor ingår också i kursmaterialet, som gör det lättare för projektledaren att undvika onödiga risker och som mildrar effekten av oundvikliga utmaningar.

Kursöversikt

1. Riskhanteringens grunder

 1. Definition av och kännetecken för risker
 2. Riskaspekter och riskfaktorer:
  1. Händelse (oönskad förändring)
  2. Sannolikhet (osäkerhet)
  3. Konsekvens(det som står på spel)
 3. Typer av risker
 4. Riskhanteringens komponenter:
  1. Riskidentifiering
  2. Riskkvantifiering
  3. Riskbemötande
  4. Styrning av riskbemötande

 

2. Översikt och identifikation av risk

 1. Risköversikt
 2. Riskidentifiering
 3. Idéskapande verktyg och metoder

 

3. Bedöm riskerna

 1. Att bestämma risktoleranser
 2. Att analysera risker
 3. Att fastställa och utvärdera lönsamhet
 4. Riskbaserade ekonomiska verktyg och metoder
 5. Analys av förväntat värde
 6. Beslutshierarkier
  1. Minimera sannolikhet
  2. Minimera konsekvensen
 7. Prioritera risk

 

4. Förberedning inför riskerna

 1. Strategier för riskhantering
 2. Riskacceptans
 3. Riskeliminering
 4. Riskminskning
 5. Lägga upp reserver

 

5. Riskrespons

 1. Kontrol av riskrespons
 2. Implementering av riskstrategin
 3. Beredskapsplaner
 4. Beskriva och förklara risker
 5. Omprövning av risker
 6. Riskdokumentation