Den Briljanta utvecklingsmodellen – Produkt och tjänsteutveckling

No pressure no diamonds…

Detta är en kort introduktion till varför den briljanta utvecklingsmodellen kan vara användbart när man utvecklar tjänster och produkter. Det kommer att ge dig en uppfattning om vad som förvänta sig att arbeta med den briljanta utvecklingsmodellen.

Varje utvecklingsprocess är unik och har sina utmaningar och innebär att man måste var flexibel när det gäller sätt att arbeta på, men det finns några generella punkter som är gemensamma oavsett utvecklingsprocess.  Den briljanta utvecklingsprocessen som består av en dubbel diamant modell för att illustrera detta. Dessa delas in i fyra olika faser: Upptäcka, Definiera, Utveckla och Leverans. Dessa faser är gemensamma för alla briljanta utvecklingsprocesser.  Den dubbla diamant modellen åskådliggör de olika faserna som expanderas i samband med olika möjligheter presenterar sig och som sedan definieras till en plan och slutligen leverans av en produkt eller tjänst.

dubbeldiamant

Verktyg och metoder

I detta avsnitt beskrivs de verktyg och metoder som innefattas i den briljanta utvecklingsprocessens arbetssätt. Dessa metoder är inte stela protokoll som skall följas tanklöst, men ramar som kan och bör anpassas till den aktuella uppgiften. Några av de verktyg fungerar bäst på i ett visionärt tänkande medan andra fokuserar på specifika detaljer i ett projekt.  Att finna balansen mellan uppgiftens komplexitet och lösningen är viktigt att hitta för att nå det bästa resultatet. De flesta verktyg och metoder kan anpassas beroende på detaljnivå. Att snabbt skissa upp ett förslag eller utveckla en komplex prototyp är beroende av uppgiftens komplexitet och tillgången på resurser för att nå det bästa resultatet.

 Utforskningsfasen

I början av ett projekt är en period av utforskning, insamling, samla inspiration och insikter, identifiera användarbehov och utveckla idéer. Den första delen i av den briljanta utvecklingsprocessen innebär starten av projektet.  I denna del försöker se på världen på ett nytt sätt, märker nya saker och söker inspiration. De samlar insikter, utveckla ett yttrande om vad de ser, bestämma vad som är nytt och intressant, och vad kommer inspirerar till nya idéer. Viktiga metoder som inkluderas i utforskningsfasen är: marknadsundersökningar, användarstudier och planering.

 mål

• Identifiera problem, möjlighet eller behov som ska lösas

• Definiera lösningens ramverk

• Bygga en rik kunskapskälla med inspiration och insikter.

 

Definitionsfasen

Den inledande utforskningsfasen handlar om att öppna ut och utforska utmaningen samt att identifiera problem och möjligheter. Definitionsfasen ska leda till uppgifter. Resultatet av alla idéer ska analyseras och reducerad ner till angripbara uppgifter.

Dessa uppgifter ska passa in med organisationen och dess affärsmål för att man ska gå vidare. Definitionsfasen ska resultera i en tydlig definition av grundläggande utmaning eller problem som ska lösas. Vilket är viktigast?  Vad ska vi göra först? Målet här är att utveckla en tydlig definition av vad som ska göras som i sin tur ramar in den grundläggande utmaningen för organisation. Viktiga metoder under denna fas är: projektutveckling, projektledning och projekt mål.

mål

• Analysera utfallet av utforskningsfasen

• sammanfatta utfallet till ett reducerat antal möjligheter

• Definiera tydliga mål för alla intressenter.

Utvecklingsfasen

Den tredje fasen av den briljanta utvecklingsprocessen tar man den ursprungliga utformningen och genom en process där man utvecklar tjänsten eller produkten genom upprepad testning så förfinar man produkten eller tjänsten tills de är klara för leverans.

Genom att använda kompetenser från olika avdelningar och olika partners utvecklas tjänstens och produkters olika komponenter i detalj för att sedan länka samman för att bilda en helhetsupplevelse.

Utvecklingsfasen består av ett arbetar där man upprepat och testar och utvecklar tjänsten och produkten tillsammans med riktiga användare. Feedbacken kommer leda till att den slutgiltiga produkten eller tjänsten kommer vara en väl bepröva då den har utvecklas i nära samarbete med användarna.

Viktiga aktiviteter  under utvecklingsfasen är brainstorming, prototyper, tvärvetenskapliga arbetsgrupper, visuell ledning, utvecklingsmetoder och testning.

mål

• Utveckla ett första koncept av produkten eller tjänsten.

• Utveckla kringkomponenter och detaljer som bidrar till helhetsupplevelse

• Förfina och testa konceptet med slutanvändarna.

Levereransfasen

I levereransfasen av en produkt eller tjänst så blir den lanserad för att bemöta de behov som identifierats i utforskningsfasen.

Det slutliga konceptet tas fram genom ett slut test och utvecklingsfasen är slutförd. Det är viktigt att se till att man har utvecklat ett system för registring användarnas feedback, det är särskilt viktigt när det kommer till tjänster.

I levereransfasen är också den del av processen som där man delar med sig av kunskap och insikter om verktyg eller arbetssätt från utvecklingsprocessen till kollegor och partners. Viktiga aktiviteter och mål under denna fas är: slut testning, godkännande och lanseringen, utvärdering och återkopplingar.

 mål

  • lansering av produkten eller tjänsten
  • säkerställa att systemet för kundernas feedback finns på plats
  • Dela lärdomar från utvecklingsarbetet tillbaka in i organisationen.

Att använda briljanta utvecklingsmodellen för att utveckla tjänster

Den briljanta utvecklingsmodellen handlar om att göra de tjänster vi använder användbara, enkelt och eftertraktade. Tjänster finns överallt omkring oss – bussar, butiker, bibliotek, tandläkare, restauranger och postkontor, de hjälper oss till exempel att komma till arbete, få vår mat, eller att hålla kontakt med varandra.

En tjänst som sker över tid och har flera beröringspunkter – människor, information, produkter och utrymmen som vi möter. Till exempel en meny, en stol eller en servitris är alla beröringspunkter som utgör en restaurang tjänst.

Att använda briljanta utvecklingsmodellen för att produkter.

Den briljanta utvecklingsmodellen är en metod för att minska kostnaderna och utvecklingstiden detta sker genom att använda sig av prototyper under de tidiga faserna av konstruktionsutveckling. Exempel metoder kan vara allt från skisser och renderingar till detaljerade 3D-modeller. Visuella prototyper kan alltså kompletteras med fysiska modeller.

Det är viktigt för produktbaserade företag inkluderade utvecklingsarbetet i nära samarbete med användare, anställda, partners samt med externa leverantörer och tillverkare. Genom att använda sig av prototyper kan man få insikter om material och tekniska utmaningar och se till att problemen upptäcks under testningen och inte under själva produktionen. Vidare har man chans att låta användare prova produkten och se om det verkligen uppfyller kraven som man ställer på produkten.

Varför använda den briljanta utvecklingsmodellen?

Användarförståelse

En viktig del i den briljanta utvecklingsmodellen består av att undersöka och spendera tid med de människor som kommer att använda produkten och tjänsten. Genom att förstå användaren skapar man en förståelse för behoven och önskemålen som de människor som kommer att använda en produkt eller tjänst har. Detta tillvägagångssätt säkerställer att produkterna eller tjänsterna är både ändamålsenliga och önskvärda för de människor som ska använda dem.

Genom att fokusera på människors berättelser och insikter är det alltså möjligt att utveckla tjänster och produkter som bygger utifrån användarna, och att idéer som utvecklas är relevanta för dessa.

Prototyper

I den briljanta utvecklingsmodellen är det en viktig del testa idéer och förbättra dem hela genom hela utvecklingsprocessen. Genom att göra en idé konkret i ett tidigt skede med hjälp av prototyper kan man spara resurser och kan minimera risken.

Prototyper kan tillämpas på såväl produkter som tjänster och innebär att man får feedback från riktiga användare som ger ett bättre och mer relevanta resultat än vanliga kundundersökningar på presumtiva användare. Dessutom innebär att prova en prototyp att man relativt billigt och snabbt kan pröva en lösning som man kan lätt kan göra förändringar på och förbättras innan den rullas ut.

 Ett verktyg för samarbete

Den briljanta utvecklingsmodellen innebär samarbete mellan olika avdelningar och tvärfunktionella team. Genom att göra saker synlig och påtaglig med hjälp at bilder och modeller, vilket innebär att komplexa eller tvetydiga blir enkelt och okomplicerad. Då kan idéer som snabbt kommuniceras och förstås, vilket i sin tur främjar samarbete i organisationer och mellan anställda, partners och användare.